top of page

inför årsmötet den 28/1

Uppdaterat: 14 jan. 2021


Årsmötet kommer i år att hållas digitalt via Teams. För att kunna deltaga, måste man aktivt anmäla sitt deltagande till kassor@mjjk.com . Någon dag innan årsmötet kommer sedan en inbjudan att skickas ut, till de som anmält sig. Observera att man måste ha betalt sin medlemsavgift på 300:- för att kunna deltaga på årsmötet.


Nedan finner ni den föreslagna dagordningen samt information om hur man tar del av dokument inför årsmötet. Info om mötesformat anslås senare


DOKUMENT FÖR GRANSKING INFÖR MÖTET

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet i styrelserummet.ÅRSMÖTE 2021

DAGORDNING


§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 3 Fråga om Årsmötet kan godkänna den föreslagna dagordningen (föredragningslistan)

§4 Val av Årsmötets:

 1. Ordförande

 2. Sekreterare

§ 5 Val av Årsmötets:

 1. Protokolljusterare

 2. Rösträknare

§ 6 Styrelsens berättelse:

 1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

 2. Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2020 (Balans och Resultaträkning)

§ 7 Revisorns utlåtande över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 9 Fastställande av medlems-/träningsavgifter

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för verksamhets-/ räkenskapsåret 2021

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 12 Val av:

 1. Föreningens ordförande (1 år) Fredrik Wennolf - omval

 2. Tre ledamöter (2 år)

  1. Peter Vanlid samt Sebastian Lindoff, omval.

Styrelseledamöterna Peter Wollesen, Miranda Bohlin samt Jonas Delbanco är valda på 2 år och har 1 år kvar.

 1. Två suppleanter (1 år) Peter Lindell samt Kristian Malm - omval.

 2. Revisor (1 år) Lars Nilsson, omval

 3. Minst två valberedare, varav en utses till ordförande i valberedningen (1 år) Ulf Ockedal (ordförande), Viktor Feilberg, omval

Minst två, varav en ska av årsmötet utses till ordförande. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelade mellan könen och varierad ålder.

 1. Beslut om val av ombud till förbundsmöten.

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Mötet avslutasSenaste inlägg

Visa alla

GRADERING 8 JUNI

Lördagen den 8 juni är det gradering för MON (barn) och KYU (vuxna). (Våra miniorer har uppvisning lördagen innan) OBS! Ni som ska till 1 KYU graderar helgen efter, den 16:e juni, i vår dojo inför Skå

SOMMARLÄGER KALMAR

Monbarn 3-5/8 2024 för mer info se förbundets hemsida under kalender https://www.ju-jutsukai.se/evenemang/barnsommarlager-i-kalmar-3-5-8-2024/ ​ Vuxna 6-10/8 2024 för mer info se förbundets hemsida un

Comments


bottom of page