top of page

inför årsmötet den 28/1

Uppdaterat: 14 jan. 2021


Årsmötet kommer i år att hållas digitalt via Teams. För att kunna deltaga, måste man aktivt anmäla sitt deltagande till kassor@mjjk.com . Någon dag innan årsmötet kommer sedan en inbjudan att skickas ut, till de som anmält sig. Observera att man måste ha betalt sin medlemsavgift på 300:- för att kunna deltaga på årsmötet.


Nedan finner ni den föreslagna dagordningen samt information om hur man tar del av dokument inför årsmötet. Info om mötesformat anslås senare


DOKUMENT FÖR GRANSKING INFÖR MÖTET

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet i styrelserummet.ÅRSMÖTE 2021

DAGORDNING


§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 3 Fråga om Årsmötet kan godkänna den föreslagna dagordningen (föredragningslistan)

§4 Val av Årsmötets:

 1. Ordförande

 2. Sekreterare

§ 5 Val av Årsmötets:

 1. Protokolljusterare

 2. Rösträknare

§ 6 Styrelsens berättelse:

 1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

 2. Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2020 (Balans och Resultaträkning)

§ 7 Revisorns utlåtande över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 9 Fastställande av medlems-/träningsavgifter

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för verksamhets-/ räkenskapsåret 2021

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 12 Val av:

 1. Föreningens ordförande (1 år) Fredrik Wennolf - omval

 2. Tre ledamöter (2 år)

 3. Peter Vanlid samt Sebastian Lindoff, omval.

Styrelseledamöterna Peter Wollesen, Miranda Bohlin samt Jonas Delbanco är valda på 2 år och har 1 år kvar.

 1. Två suppleanter (1 år) Peter Lindell samt Kristian Malm - omval.

 2. Revisor (1 år) Lars Nilsson, omval

 3. Minst två valberedare, varav en utses till ordförande i valberedningen (1 år) Ulf Ockedal (ordförande), Viktor Feilberg, omval

Minst två, varav en ska av årsmötet utses till ordförande. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelade mellan könen och varierad ålder.

 1. Beslut om val av ombud till förbundsmöten.

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Mötet avslutasSenaste inlägg

Visa alla

MINIORER OCH MONBARN, ANMÄL ER TILL VÅRMONET 15-16 APRIL ANMÄLAN PÅ vårmonet 2023 SENAST 15/3

Pga förmodad Dan-gradering i Malmö 10/6, flyttas vår egen gradering till söndagen. Kom gärna och titta på graderingarna på lördagen, för att få inspiration till egen gradering.

Har man inte blivit meddelad att man är välkommen att pröva på, så gäller nu stopp för nyintag för terminen. De som står i kö, men inte blivit erbjudna plats, erbjuds att sätta upp sig på listan för h

bottom of page